Privacy and Cookie Policy

Get in contact:

Crystalloids B.V.
H.J.E. Wenckebachweg 100
1114 AD Amsterdam

+31 20 280 1200
info@crystalloids.com
Get in contact

INLEIDING

Crystalloids B.V., hierna: “Crystalloids” of “wij”, verwerkt persoonsgegevens van haar (potentiële) klanten en partners. Wij doen dit om onze (potentiële) klanten zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken.

Crystalloids B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. De persoonsgegevens zijn beschikbaar voor en kunnen uitgewisseld worden tussen alle rechtspersonen die behoren tot de groep van bedrijven waartoe Crystalloids behoort.

In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we je persoonsgegevens verwerken.

WIE IS CRYSTALLOIDS

Crystalloids helpt bedrijven om een klantgerichte, datagedreven en predictive enterprise te worden door orde te creëren in de data chaos en het toepassen van advanced analytics.

FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING

De Functionaris Gegevensbescherming (FG) van Crystalloids is Jan Hendrik Fleury. Hij is te bereiken via j.fleury@Crystalloids.com of +31 20 280 1200.

PERSOONSGEGEVENS

Crystalloids verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze producten, diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Deze gegevens kunnen worden gecombineerd met reeds eerder verkregen gegevens via andere Crystalloids services en/of aanvraagformulieren. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij onder andere verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adres, woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres, opt-in voor e-mailings
 • Geslacht
 • Bedrijf
 • Functie
 • Contact geschiedenis
 • IP-adres, Cookie ID
 • Datum, tijd, locatie internetsessie
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Fingerprint
 • Interesses
 • Surfgedrag
 • Indien je e-mails van ons ontvangt, registreren wij je interacties (open- en klikgedrag)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door je aan te melden voor de nieuwsbrief, in correspondentie en telefonisch

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via j.fleury@crystalloids.com, dan verwijderen wij deze informatie.

DOELEN VAN DE VERWERKING

Crystalloids verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om jouw inschrijving en/of betaling af te handelen nadat je een product of dienst hebt afgenomen.
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om producten en diensten te leveren die je hebt afgenomen.
 • Om je te informeren over (wijzigingen / software updates van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen.
 • Om je te informeren over andere producten of diensten die worden aangeboden door Crystalloids.
 • Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld.
 • Om uitnodigingen om deel te nemen aan onderzoeken of evenementen met betrekking tot het Crystalloids producten- en dienstenaanbod te verzenden.
 • Om een account voor je aan te maken nadat je jezelf hebt geregistreerd.
 • Om op basis van je surfgedrag onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten op je voorkeuren af te stemmen. Dit doen we alleen met jouw toestemming.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING EN PROFILING

Crystalloids maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Crystalloids tussen zit.

GRONDSLAGEN VAN DE VERWERKINGEN

Crystalloids verwerkt jouw gegevens op basis van de onderstaande rechtsgronden:

 • Het uitvoeren van een wettelijke verplichting.
 • Het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst.
 • Met jouw toestemming.
 • Het uitvoeren van het gerechtvaardigd (marketing)belang: om de service te leveren waar je om vraagt, om onze (potentiële) klanten beter te leren kennen, en ons aanbod af te stemmen op de wensen van onze doelgroep.

Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan kan je contact met ons opnemen via j.fleury@crystalloids.com.

BEWAARTERMIJN

Crystalloids bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen j.fleury@crystalloids.com.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Crystalloids verstrekt, verkoopt, verhuurd of least je persoonsgegevens nooit aan derden, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om gegevens te verstrekken, het noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst of wanneer je daarvoor toestemming hebt gegeven.

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ‘derde ontvangers’ maar ‘verwerkers’. Deze verwerkers gebruiken de gegevens niet voor eigen doeleinden en verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de opdracht van Crystalloids. Met de bedrijven die jouw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Crystalloids blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

GEGEVENS BINNEN DE EER

Je persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt binnen de Europees Economische Ruimte (EER).

BEVEILIGING

Crystalloids neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via j.fleury@crystalloids.com.

Crystalloids heeft officieel het DDMA Privacy Waarborg keurmerk ontvangen. Met dit keurmerk tonen we aan dat we persoonsgegevens op een zorgvuldige en transparante wijze inzetten, dat we op een correcte wijze omgegaan met persoonsgegevens die gebruikt (kunnen) worden voor reclamedoeleinden, en dat we handelen volgens alle geldende privacyregels. Aan de hand van een handhavings reglement wordt door de DDMA beoordeeld of wij ons netjes aan de strenge regels en wettelijke verplichtingen houden.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Op de website van Crystalloids zijn een aantal links naar andere websites te vinden. Crystalloids is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die organisaties persoonsgegevens verwerken. Wij raden hiervoor aan het privacy statement van de betreffende organisatie te lezen.

RECHTEN VAN BETROKKENEN

Crystalloids behartigd al je privacy rechten.

Informatie en inzage: Je hebt het recht op informatie en inzage van de persoonsgegevens die we van jou verwerken. We vertellen je daarbij graag hoe en waarom we die gegevens verwerken.

Rectificatie: Je hebt het recht om je gegevens te laten wijzigen indien de gegevens niet (langer) juist zijn. Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.

Vergetelheid: Je hebt het recht om aan ons te vragen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Het kan zijn dat we je persoonsgegevens niet volledig kunnen verwijderen, omdat we sommige gegevens nog wel moeten verwerken voor andere doeleinden. Bijvoorbeeld administratie of andere wettelijke verplichtingen.

Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.

Bezwaar (verzet): Je hebt het recht bezwaar in te dienen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wanneer je bezwaar maakt tegen het gebruik van je persoonsgegevens om je te informeren over onze activiteiten en soortgelijke (“direct marketing”) verwerkingen, dan honoreren wij dit altijd. Je kunt de verdere ontvangst van (marketing-) e-mails van Crystalloids voorkomen door de te klikken op de afmeldlink in iedere e-mail die je van ons ontvangt. Je gegevens worden vervolgens niet langer voor de direct marketing doeleinden gebruikt. Wanneer je bezwaar maakt tegen andere vormen van verwerking van je persoonsgegevens, dan beoordelen wij of wij aan je bezwaar tegemoet kunnen komen.

Overdraagbaarheid: Je hebt het recht je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een gangbaar bestandsformaat naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Toestemming intrekken: Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken. Bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings.

UITOEFENING VAN RECHTEN

Je kunt je rechten uitoefenen door contact op te nemen met j.fleury@crystalloids.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

TOEZICHTHOUDER

Crystalloids wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), via dit formulier.

COOKIES

Op de website van Crystalloids maken wij gebruik van cookies, scripts, tags en fingerprints (hierna samen te noemen “cookies”). Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de websites optimaal te laten functioneren, voor het efficiënt uitvoeren van campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in dit privacy en cookie statement.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Crystalloids maakt gebruik van de onderstaande cookies:

Functionele cookies
Crystalloids gebruikt functionele cookies om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Cookies voor statistieken en analyse
Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij met behulp van Google Analytics te meten hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Ook hiervoor maken wij gebruik van cookies.

Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak webpagina’s bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat de structuur, navigatie en inhoud van de websites nog beter op de bezoekers af te stemmen. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor verbetering van de website. De statistieken en overige rapportages zijn niet tot personen te herleiden.

Voor de analyse maken wij gebruik van de dienstverlening van Google (Google Analytics). Google Analytics draagt uitsluitend zorg voor de plaatsing van de cookies en het onderzoek en de analyse van de daaruit voortvloeiende informatie. Bij het gebruik van deze analyse cookies worden weliswaar IP-adressen verwerkt, maar wij hebben een aantal maatregelen genomen om uw privacy te waarborgen. Zo hebben wij met Google Analytics een verwerkers overeenkomst gesloten. Hieruit volgt dat Google uitsluitend optreedt als bewerker van de gegevens die via de cookies worden verzameld. Google heeft dus geen zelfstandig recht met betrekking tot deze gegevens en mag deze gegevens bijvoorbeeld ook niet voor eigen doeleinden gebruiken. Wij hebben de functie ‘gegevens delen’ uitgezet. Daarnaast hebben we er voor gekozen om het laatste octet van het IP-adres onzichtbaar te maken.

Social Media cookies
De artikelen die je op de website bekijkt kan je door middel van buttons delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media-cookies van social media-partijen zoals Facebook, Twitter en Linkedin, zodat deze jou herkennen op het moment dat je een artikel wilt delen. Onze social media-cookies maken het mogelijk dat: ingelogde gebruikers van geselecteerde social media bepaalde inhoud van onze website direct kunnen delen.

Onvoorziene cookies
Door de manier waarop onze website werkt, kan het zijn dat wij niet in alle gevallen inzicht hebben in de cookies die op onze website geplaatst worden. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen in het geval er zogenaamde embedded elementen (teksten, afbeeldingen, filmpjes en/of documenten die bij een andere partij opgeslagen zijn) gebruikt worden.

Blokkeren van cookies
Als je helemaal niet wilt dat websites cookies op jouw computer plaatsen, dan kan je je browserinstellingen aanpassen zodat je een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kan je de instellingen dusdanig aanpassen dat je browser alle cookies weigert. Bovendien kan je de cookies die al op je computer zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser en computer die je gebruikt moet aanpassen

Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser, of klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van je browser te gaan.

VRAGEN

Als je vragen hebt over dit privacy en cookie statement of een beroep wilt doen op één van je wettelijke rechten, kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

CONTACTGEGEVENS

 • Crystalloids B.V.
 • H.J.E. Wenckebachweg 100 1114 AD Amsterdam
 • T: +31 20 280 1200
 • E: info@crystalloids.com
 • KvK & AV 34247825
 • BTW nummer: NL 8157.75.027.B01

WIJZIGINGEN PRIVACY STATEMENT

Deze verklaring zal af en toe wijzigen, bijvoorbeeld omdat onze website of de wetgeving aangepast wordt. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd.

Amsterdam, mei 2018

 

 

Stay up to date with our industry insights
Receive our insights on big data, predictive analytics and marketing automation once every two months.

Follow us on: